home
magyar | english | deutsch
 
Feliratkozás a hírlevélre
Név:
E-mail: 

Vizsgaszabályzat

Érvényességi terület

Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

Vizsgabizottság

A vizsgabizottság két főből áll. A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.

A vizsgabizottság illetékes:

jelen vizsgaszabályzat és a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási Rendszer vonatkozó szabályainak betartására

a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére

a vizsga eredményének megállapítására

csalási cselekmények ügyében döntésre

igazolás kiadására.

A vizsga tárgya és segédeszközök

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. A vizsga tartalma, menete, követelményei a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgára bocsátás és jelentkezés

Vizsgára bocsátható, aki:

előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és

a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot, és

arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és

a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja

Vizsga időpontja és helye

A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás

Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre. Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.

A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát

akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja

legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását

rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból

Csalás, szabálytalanságok

Ha a vizsgázó, a vizsga során:

meg nem engedett segédeszközt használ

magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza

az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik

megtévesztésére tesz kísérletet

figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.

A vizsgateljesítmény értékelése

Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga-anyagok

A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv

A vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása

A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. Az Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

Vizsgadíjak

A vizsga vizsgadíj köteles. Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői vélemény, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani, akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Felülvizsgálati záradék, hatálybaléptetés és érvényesség

A vizsgaszabályzatot a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási rendszerével összhangban, adja ki. A szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá, a Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. Ez a vizsgaszabályzat érvényben marad egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig.

Feladatok

A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

 • kötelezően bemutatandó gyakorlatok:

- újraélesztés 1 segélynyújtóval,
- betegvizsgálat,
- eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)

 • "A" tétel megoldása
 • "B" tétel megoldása

A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását az “Elsősegélynyújtás vizsgafeladatok” minőségirányítási előírás tartalmazza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.

A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató felelős.

A vizsga minősítése

1. A Vizsgázó minősítése

A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1 Megfelelt, aki

 • Az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte,
 • Az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és
 • bukást jelentő hibát nem követett el.

1.2 Nem felelt meg, aki

 • bukást jelentő hibát követett el, és/vagy
 • tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.

 

2. Önmagukban bukást jelentő hibák listája:

Újraélesztés

 • az elhelyezkedés hibás
 • a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő
 • a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek
 • a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

Életjelenségek vizsgálata

 • az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri,
 • a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása

 • a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,
 • ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet

 • durva átfordítás, mozgatás,
 • a fej hátraszegése elmarad,
 • instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása

 • a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad,
 • a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszűntető eljárás sem történik,
 • ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
 • nyomókötést tesz fel a nyakra,
 • vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
 • a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása

 • hűtés elmaradása,
 • idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok

 • ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

Bukósisak levétele

 • indikációját nem tudja,
 • fej-nyak mozgatásával próbálja levenni,
 • két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás)

 • indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
 • nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás

 • az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések

 • csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

Vissza az elsősegélynyújtás vizsgához